Inktober 2017, No. 31: Sobek the Sphynx

@sobekthesphynx on Instagram. I saved the best for last.